Kommuneavtaler

Samarbeid med kommunene er en av de viktigste forutsetninger for å lykkes i det helsefremmende og forebyggende arbeidet. Alle kommunene i Nordland har signert samarbeidsavtale med fylkeskommunen om folkehelsearbeidet.

De gjensidig forpliktende samarbeidsavtalene mellom den enkelte kommune og fylkeskommunen gjaldt i utgangspunktet for perioden 2014-2016. Kommunene er invitert til prolongering av avtalene til ut 2017. Prolongeringen innebærer å fortsette folkehelsesamarbeidet med grunnlag i avtalens tilbud, forpliktelser og dens prioriterte resultatområder ut 2017. Tilskudd til avtalens del I beholdes uendret, tilskudd for del II avklares i budsjettprosessen for 2017.

Kommunene rapporterer årlig på status for oppfølging av avtalen. Rapporteringen innhenter blant annet opplysninger om folkehelsekoordinatorstilling, organisering av folkehelsearbeidet og tverrsektoriell forankring og samarbeid.

 

Ved utgangen av 2015 har 43  avtalekommunene ansatt en folkehelsekoordinator. 7 kommuner har 100 % koordinatorstilling, 1 kommune har 60 % koordinatorstilling og 20 kommuner har 50 % koordinatorstilling, mens de resterende kommunene har mindre stillingsprosent. I de aller fleste kommunene er folkehelsekoordinator organisert under rådmannen eller under leder for helse.

Spesielt når det gjelder tverrsektoriell forankring av folkehelsearbeidet og samarbeid mellom kommuner er det høyere aktivitet i 2015 sammenliknet med de foregående årene. Rapporteringen for 2015 viser at 39 av de 43 avtalekommunene har etablert en tverrsektoriell gruppe som arbeider med folkehelsespørsmål, og 38 av disse rapporterer at den tverrsektorielle gruppen er aktiv. Til sammenlikning var det i 2014 35 kommuner som hadde etablert en tverrsektoriell gruppe, og 33 av disse var aktive.

I rapporteringen fra 2015 sier 42 kommuner at de har etablert samarbeid om folkehelsearbeidet med nabokommuner / hele regionen. Her har det også vært en økning fra 2014, hvor 38 kommuner rapporterte om slikt samarbeid.

 
Utvikling i antall kommuner i Nordland som har etablert tverrsektoriell gruppe som arbeider med folkehelsespørsmål, 2011-2015. Kilde: Nfk.  - Klikk for stort bilde Utvikling i antall kommuner i Nordland som har etablert samarbeid om folkehelsearbeidet med nabokommuner / hele regionen, 2011-2015. Kilde: Nfk.  - Klikk for stort bilde
Fant du det du lette etter?
Kjell Hjelle
Folkehelserådgiver
Geir Lærum
Rådgiver
Roar Blom
Rådgiver folkehelsearbeid